Právní upozornění

Používání internetových stránek paroc.cz se řídí níže specifikovanými podmínkami. Používání stránek paroc.com znamená, že jste se seznámili s těmito podmínkami, akceptovali je a zavázali se je dodržovat. Paroc Group Oy si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky bez předchozího oznámení. Proto se prosím pokaždé, než začnete používat stránky paroc.com, pečlivě seznamte s těmito podmínkami.

Uživatel tímto souhlasí s tím, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s používáním těchto stránek budou řešeny podle finských právních předpisů.

Autorská práva

Vlastníky autorských práv k obsahu těchto stránek, práv k ochranným známkám a licenčních práv jsou Paroc Group Oy anebo třetí strany. Všechna práva neuvedená v těchto podmínkách jsou vyhrazena. Uživatelům je zakázáno kopírovat, publikovat, distribuovat, předávat, modifikovat, uschovávat nebo zpracovávat část nebo celek informací, případně materiálů obsažených na těchto stránkách, bez předchozího písemného povolení Paroc Group Oy. Je však povoleno používat, tisknout, kopírovat nebo prozatímně uschovávat materiály obsažené na těchto stránkách pro čistě osobní potřebu. Paroc Group Oy si vyhrazuje všechna autorská práva k materiálům, které jsou kopírovány, stahovány nebo tisknuty ze stránek paroc.cz. Tvorba elektronických odkazů k těmto stránkám, s výjimkou tvorby odkazu na domovskou stránku nejvyšší úrovně www.paroc.cz, bez předchozího písemného povolení Paroc Group Oy, je zakázána. Žádosti o souhlas zasílejte prosím na adresu paroc.communications@owenscorning.com  

Doložka o zřeknutí se zodpovědnosti

Tyto stránky mají uživatelům poskytovat pouze všeobecné informace. Uživatel těchto stránek je používá z vlastní iniciativy a je zodpovědný za to, že tak činí v souladu s místními předpisy. Materiály a odkazy, které se nacházejí na těchto stránkách, nepředstavují nabídku ani poskytnutí právních nebo jiných odborných služeb. Paroc Group Oy neposkytuje žádné záruky, výslovné nebo odvozené, v souvislosti s informacemi uvedenými na těchto stránkách, včetně záruk týkajících se přístupnosti, přesnosti, včasnosti a úplnosti těchto stránek a jejich obsahu. Paroc Group Oy nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv přímé nebo nepřímé ztráty anebo škody, vzniklé v důsledku používání těchto stránek nebo jejich obsahu. Pokud příslušná platná jurisdikce nepřipouští výše uvedená omezení zodpovědnosti, je zodpovědnost skupiny Paroc omezená na maximální rozsah platných právních předpisů. Toto omezení platí rovněž v případě stránek třetích stran a jejich obsahu, které mají odchozí nebo příchozí odkazy na stránky paroc.cz. Proto si prosím před každým použitím takových internetových stránek pozorně pročtěte podmínky jejich použití.

Paroc je registrovaná ochranná známka skupiny Paroc. Názvy výrobků skupiny Paroc jsou chráněné ochrannou známkou, nebo obcodním označením, zaregistrovaným skupinou Paroc. Ostatní výrobky a názvy firem uvedené na těchto stránkách mohou být známkami, nebo obchodními označeními, vlastněnými jinými subjekty. Přístupem uživatele k těmto stránkám nelze rozumět poskytnutí licence, nebo práva používat označení vyskytující se na těchto stránkách bez předchozího písemného povolení skupiny Paroc, nebo třetí strany, která je vlastníkem takových práv, na základě domněnky, právní překážky (tzv. estoppel), nebo jiným způsobem.

Copyright © Paroc Group Oy. Všechna práva vyhrazena.